https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花

园艺学报 ›› 2020, Vol. 47 ›› Issue (1): 199-200.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2018-0759

• 新品种 • 上一篇    下一篇

月季新品种‘金焰’

王丽花1,段金辉2,*,李清云2,段云晟2,薛祖旺2,范荣旭2   

  1. 1云南省农业科学院花卉研究所,昆明 650205;2云南云秀花卉有限公司,云南通海 652701
  • 出版日期:2020-01-25 发布日期:2020-01-25
  • 基金资助:
    云南省重大科技专项(农业)(2016ZA005);省级农业标准化示范区项目(云质监局函〔2016〕252号)

A New Rosa Cultivar‘Jinyan’

WANG Lihua1,DUAN Jinhui2,*,LI Qingyun2,DUAN Yunsheng2,XUE Zuwang2,and FAN Rongxu2   

  1. 1Flower Research Institute,Yunnan Academy of Agricultural Sciences,Kunming 650205,China;2Yunnan Yunxiu Flower Co. Ltd.,Tonghai,Yunnan 652701,China
  • Online:2020-01-25 Published:2020-01-25

摘要: ‘金焰’是从现代切花月季品种‘金辉’栽培群体中选育出来的单头切花型新品种。阔瓣杯状大花型,重瓣橙粉色,花瓣数31 ~ 38枚;花径10 ~ 13 cm;切枝长度80 ~ 100 cm,粗细均匀;生长势较强,产量高,温室栽培年产切花12 ~ 15枝 ? 株-1。

关键词: 月季, 品种

Abstract: ‘Jinyan’is a new cut rose cultivar,selected from mutation of modern rose cultivar ‘Jinhui’. The flower is large cup-shaped with double petal in orange-pink,its flower diameter is 10–13 cm,the length of uniform flowering branch is 80–100 cm.‘Jinyan’has strong growth potential and high production. The yield of cut flower is 12–15 branches/plant per year in greenhouse.

Key words: Rosa, cultivar

中图分类号: