https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花

园艺学报 ›› 2017, Vol. 44 ›› Issue (8): 1627-1628.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2016-0847

• 新品种 • 上一篇    下一篇

西瓜砧木用葫芦新品种‘皖砧5号’

王朋成1,2,张 建1,2,严从生1,2,江海坤1,2,王 艳1,2,田红梅1,2,王明霞1,2,贾 利1,2,张其安2,3,*   

  1. (1安徽省农业科学院园艺研究所,合肥 230031;2园艺作物种质创制及生理生态安徽省重点实验室,合肥 230031;3安徽省农业科学院土壤肥料研究所,合肥 230031)
  • 出版日期:2017-08-25 发布日期:2017-08-25

WANG Pengcheng1,2,ZHANG Jian1,2,YAN Congsheng1,2,JIANG Haikun1,2,WANG Yan1,2,TIAN Hongmei1,2,WANG Mingxia1,2,JIA Li1,2,and ZHANG Qi’an2,3,*   

  1. (1Institute of Horticulture,Anhui Academy of Agricultural Sciences,Hefei 230031,China;2Key Laboratory of Genetic Improvement and Ecophysiology of Horticultural Crop in Anhui Provinces,Hefei 230031,China;3Soil and Fertilizer Research Institute,Anhui Academy of Agricultural Sciences,Hefei 230031,China)
  • Online:2017-08-25 Published:2017-08-25

摘要: ‘皖砧5号’是以从日本引进的杂交葫芦经定向选育的高代自交系‘YR-05’为母本,以从尼日利亚引进‘SYH-11’葫芦经定向选育的高代自交系‘YN-10-6’为父本,杂交选育成的西瓜砧木新品种。种子小,适宜机械化播种育苗;幼苗胚轴粗壮,根系发达,与西瓜嫁接亲和性强;抗枯萎病,耐寒性强,生长中后期耐高温高湿,不早衰。

关键词: 西瓜, 嫁接, 砧木, 葫芦, 品种

中图分类号: