https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花

园艺学报 ›› 2019, Vol. 46 ›› Issue (S2): 2821-2822.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2019-0006

• 新品种 • 上一篇    下一篇

彩粒糯玉米新品种‘科花糯828’

易红华1,蔡治荣1,蔡成雄2,周 胜1,陈荣丽1,*   

  1. (1重庆市农业科学院,重庆401329;2重庆科光种苗有限公司,重庆400060)
  • 出版日期:2019-12-27 发布日期:2019-12-27

A New Cultivar of Fresh Waxy Corn‘Kehuanuo 828’

YI Honghua1,CAI Zhirong1,CAI Chengxiong2,ZHOU Sheng1,and CHEN Rongli1,*   

  1. (1Chongqing Academy of Agricultural Sciences,Chongqing 401329,China;2Chongqing Keguang Seed Co. Ltd.,Chongqing 400060,China)
  • Online:2019-12-27 Published:2019-12-27

摘要:

‘科花糯828’是以DN830为母本,D518为父本组配而成的彩粒鲜食糯玉米新品种。籽粒紫色与白色相间排列,品质好,支链淀粉占总淀粉含量98.23%,蒸煮后糯性强,皮薄,细腻,清香,鲜穗产量13.25 t ? hm-2。

关键词: 糯玉米, 杂交种, 品种

Abstract:

‘Kehuanuo 828’,bred by Chongqing Academy of Agricultural Sciences,is a fresh-eating waxy maize hybrid of DN830 and D518. The yield is 13.25 t ? hm-2,the content of amylopectin is 98.23%,random distribution of purple and white,the variety has the characteristics of good quality,fragrant,sweet,soft,glutinous.

Key words: waxy corn, hybrid, cultivar

中图分类号: