https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
无核酸橙资源‘抛橘’的遗传鉴定
韦壮敏 1,*,李蒙蒙 1,*,杨晓明 2,袁晓慧 3,叶俊丽 1,谢宗周 1,邓秀新 1,柴利军 1,**
Genetic Background Analysis of Seedless Sour Orange‘Paoju’
WEI Zhuangmin1,*,LI Mengmeng1,*,YANG Xiaoming2,YUAN Xiaohui3,YE Junli1,XIE Zongzhou1,DENG Xiuxin1,and CHAI Lijun1,**
园艺学报 . 2020, (2): 345 -354 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2019-0512