https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
猕猴桃新品种‘农大郁香’
郁俊谊1,*,刘占德1,姚春潮1,周攀峰2,刘军禄1,王林青1,丁文龙1
A New Kiwifruit Cultivar‘Nongda Yuxiang’
YU Junyi1,*,LIU Zhande1,YAO Chunchao1,ZHOU Panfeng2,LIU Junlu1,WANG Linqing1,and DING Wenlong1
园艺学报 . 2018, (2): 399 -400 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2017-0230