https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
红掌查尔酮异构酶基因的克隆与表达分析
杨 哲1,刘克林2,彭佳佳1,3,秦 扬1,3,郑高言1,明 军1,刘 春1,*
Cloning and Expression Analysis of Chalcone Isomerase Gene from Anthurium andraeanum
YANG Zhe1,LIU Ke-lin2,PENG Jia-jia1,3,QIN Yang1,3,ZHENG Gao-yan1,MING Jun1,and LIU Chun1,*
园艺学报 . 2016, (7): 1402 -1410 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2015-0872