https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
茶树亚硝酸还原酶基因CsNiR的克隆及表达分析
张 芬,王丽鸳,成 浩*,韦 康,胡 娟,张成才,刘 圆,吴立赟,李海琳
Molecular Cloning and Expression Analysis of Nitrite Reductase Gene CsNiR in Tea Plant
ZHANG Fen,WANG Li-yuan,CHENG Hao*,WEI Kang,HU Juan,ZHANG Cheng-cai,LIU Yuan,WU Li-yun,and LI Hai-lin
园艺学报 . 2016, (7): 1348 -1356 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2016-0324