https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
菊花新品种‘汴京庆典黄’
赵艳莉, 李战鸿, 曹 琴, 戴妙飞, 高萌萌, 孙珍珠, 李会宽, 李永华, 卞书迅, 黄 淦
A New Chrysanthemum Cultivar‘Bianjing Qingdianhuang’
ZHAO Yanli, LI Zhanhong, CAO Qin, DAI Miaofei, GAO Mengmeng, SUN Zhenzhu, LI Huikuan, LI Yonghua, BIAN Shuxun, and HUANG Gan
园艺学报 . 2022, (S2): 175 -176 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0571