https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
糯玉米新品种‘绥糯1’
唐 贵, 隋冬华, 吴立仁, 武新娟, 张冬雪, 高佳缘, 张 磊, 王 腾, 张 哲, 周春薇, 王 琳, 李东明
A New Waxy Maize Cultivar‘Suinuo 1’
TANG Gui, SUI Donghua, WU Liren, WU Xinjuan, ZHANG Dongxue, GAO Jiayuan, ZHANG Lei, WANG Teng, ZHANG Zhe, ZHOU Chunwei, WANG Lin, and LI Dongming
园艺学报 . 2022, (S2): 159 -160 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0601