https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
节瓜新品种‘粤广’
彭庆务, 何晓明, 王 敏, 杨松光, 江 彪, 林毓娥, 刘文睿, 谢大森, 梁肇均
A New Chieh-qua Cultivar‘Yueguang’
PENG Qingwu, HE Xiaoming, WANG Min, YANG Songguang, JIANG Biao, LIN Yu’e, LIU Wenrui, XIE Dasen, and LIANG Zhaojun
园艺学报 . 2022, (S2): 131 -132 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0937