https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
秋大白菜新品种‘京秋1518’
汪维红, 张凤兰, 余阳俊, 张德双, 赵岫云, 于拴仓, 苏同兵, 李佩荣, 辛晓云
A New Chinese Cabbage Cultivar‘Jingqiu 1518’for Autumn Cultivation
WANG Weihong, ZHANG Fenglan, YU Yangjun, ZHANG Deshuang, ZHAO Xiuyun, YU Shuancang, SU Tongbing, LI Peirong, and XIN Xiaoyun
园艺学报 . 2022, (S2): 85 -86 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0502