https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
浓香型龙眼新品种‘福香’
邓朝军, 陈秀萍, 许奇志, 蒋际谋, 郑少泉, 胡文舜, 姜 帆, 许家辉, 苏文炳, 张雅玲, 黄敬峰
A New Longan Cultivar‘Fuxiang’with Rich Aroma
DENG Chaojun, CHEN Xiuping, XU Qizhi, JIANG Jimou, ZHENG Shaoquan, HU Wenshun, JIANG Fan, XU Jiahui, SU Wenbing, ZHANG Yaling, and HUANG Jingfeng
园艺学报 . 2022, (S2): 77 -78 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0252