https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
仁用酸枣新品种‘丽园珍珠4号’
王晓玲, 仇晓靖, 刘淑怡, 李智慧, 李旭茂, 毛永民, 申连英
A New Kernel Used Sour Jujube Cultivar‘Liyuan Zhenzhu 4’
WANG Xiaoling, QIU Xiaojing, LIU Shuyi, LI Zhihui, LI Xumao, MAO Yongmin, and SHEN Lianying
园艺学报 . 2022, (S2): 59 -60 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-1129