http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
以柑橘多胚性二倍体母本倍性杂交培育三倍体
解凯东 王晓培 王惠芹 梁武军 谢宗周 郭大勇 伊华林 邓秀新 Grosser Jude W. 郭文武
High Efficient and Extensive Production of Triploid Citrus Plants by Crossing Polyembryonic Diploids with Tetraploids
XIE Kai-dong1,WANG Xiao-pei1,WANG Hui-qin1,LIANG Wu-jun1,Xie Zong-zhou1,GUO Da-yong1,YI Hua-lin1,DENG Xiu-xin1,GROSSER Jude W.2,and GUO Wen-wu1,*
园艺学报 . 2014, (4): 613 -620 .