ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
 
2019 Vol.46 Issue.9,
Published 25 September 2019

New Cultivars
Review
 
Review
1633 Advances of Calcium-sensing Receptor(CAS)in the Regulation of Plant Photosynthesis and Environment Stress Response
GU Jiamao,LI Yangyang,WANG Feng,QI Mingfang,LI Tianlai,and LIU Yufeng*
2019 Vol. 46 (9): 1633-1644 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [ PDF 789KB] ( 601 )
1645 Advances in Phenolic Substances and Their Effects on Browning in Woody Plant Tissue Culture
GAO Jie*,ZHANG Ping*,XUE Jingqi,XUE Yuqian,WANG Shunli**,and ZHANG Xiuxin**
2019 Vol. 46 (9): 1645-1654 [Abstract] ( 85 ) [HTML 1KB] [ PDF 756KB] ( 211 )
1655 Plant UDP-glycosyltransferases in Flavonoids Biosynthesis
XIE Linfeng,REN Chuanhong,ZHANG Bo,XU Changjie,and LI Xian*
2019 Vol. 46 (9): 1655-1669 [Abstract] ( 92 ) [HTML 1KB] [ PDF 831KB] ( 308 )
1670 Effect of Daily Light Integral on Plant Growth and Development
CUI Jiawei1,LEI Bingfu1,and LIU Houcheng2,*
2019 Vol. 46 (9): 1670-1680 [Abstract] ( 84 ) [HTML 1KB] [ PDF 755KB] ( 213 )
1681 Advances in the Effects of Hydrothermal Factors on Fruit Quality and Their Implications for Fruit Cultivation
WANG Yuzhu*
2019 Vol. 46 (9): 1681-1690 [Abstract] ( 85 ) [HTML 1KB] [ PDF 720KB] ( 224 )
1691 Review on the Molecular Pathogenic Mechanism of Phytoplasma
LI Jidong1,*,CHEN Peng1,*,NI Jing1,GU Liyuan1,WANG Huiyu1,2,ZHENG Xianbo1,and FENG Jiancan1,**
2019 Vol. 46 (9): 1691-1700 [Abstract] ( 49 ) [HTML 1KB] [ PDF 741KB] ( 160 )
1701 Polyploid Rootstock of Fruit Tree:Research Status and Prospects
DANG Jiangbo1,LIANG Guolu1,LI Cai2,WU Di1,GUO Qigao1,*,LIANG Senlin1,and WANG Peng1
2019 Vol. 46 (9): 1701-1710 [Abstract] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 755KB] ( 232 )
1711 Advances in Seedless Gene Researches and Seedless Breeding in Grapevine
LI Shasha and WANG Yuejin*
2019 Vol. 46 (9): 1711-1726 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 870KB] ( 182 )
1727 Advances in Terpenoid Identification and Triterpene Acid Biosynthesis in Loquat
SU Wenbing1,YUAN Yuan2,BAI Yunlu1,LIU Yuexue3,LONG Ting1,and LIN Shunquan1,*
2019 Vol. 46 (9): 1727-1738 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 1497KB] ( 148 )
1739 Advances in Genetic Linkage Map Construction and QTL Mapping Associated Main Traits of Citrus
HAN Guohui1,*,LUO Youjin1,XIANG Suqiong2,YANG Haijian1,LI Xunlan1,and CHENG Changfeng1
2019 Vol. 46 (9): 1739-1751 [Abstract] ( 68 ) [HTML 1KB] [ PDF 781KB] ( 239 )
1752 The Research Progress of Transcription Factors Regulating Glucosinolates Biosynthesis in Cruciferous Vegetables
WANG Junwei,HUANG Ke,HUANG Yingjuan,MAO Shuxiang,BAI Aimei,LIU Mingyue,and WU Qiuyun*
2019 Vol. 46 (9): 1752-1764 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 837KB] ( 162 )
1765 Research Progress of TuMV Resistance Breeding for Brassica oleracea
Lü Honghao,XING Miaomiao,YANG Limei,ZHUANG Mu,ZHANG Yangyong,WANG Yong,and FANG Zhiyuan*
2019 Vol. 46 (9): 1765-1778 [Abstract] ( 59 ) [HTML 1KB] [ PDF 797KB] ( 137 )
1779 Progress in Molecular Research on Purple Formation of Eggplant
ZHANG Ying,ZHAO Yueqi,CHEN Yuhui,LIAN Yong,and LIU Fuzhong *
2019 Vol. 46 (9): 1779-1796 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [ PDF 866KB] ( 186 )
1797 A Review of Research on Capsaicinoids Biosynthesis Regulation and Physiological Function
ZHANG Jing,XIE Jianming*,YU Jihua,FENG Zhi,and LI Jing
2019 Vol. 46 (9): 1797-1812 [Abstract] ( 60 ) [HTML 1KB] [ PDF 1835KB] ( 158 )
1813 Progress of Resistance to Cucumber mosaic virus in Pepper
YU Hailong,ZHANG Zhenghai,CAO Yacong,ZHANG Baoxi*,and WANG Lihao*
2019 Vol. 46 (9): 1813-1824 [Abstract] ( 64 ) [HTML 1KB] [ PDF 734KB] ( 187 )
1825 Genetic Control and Metabolite Composition of Fruit Quality in Capsicum
ZHANG Zhenghai,CAO Yacong,Yu Hailong,WANG Lihao*,and ZHANG Baoxi*
2019 Vol. 46 (9): 1825-1841 [Abstract] ( 76 ) [HTML 1KB] [ PDF 874KB] ( 268 )
1842 The Process,Mechanism and Influential Factors of Wound Healing of Potato Tubers
JIANG Hong,WANG Yi,and BI Yang*
2019 Vol. 46 (9): 1842-1852 [Abstract] ( 60 ) [HTML 1KB] [ PDF 1331KB] ( 135 )
New Cultivars
1853 A New Apricot Cultivar‘Jingluohong’
YANG Li,SUN Haoyuan,ZHANG Junhuan,JIANG Fengchao,ZHANG Meiling,and WANG Yuzhu*
2019 Vol. 46 (9): 1853-1854 [Abstract] ( 45 ) [HTML 1KB] [ PDF 1025KB] ( 120 )
1855 A New Sweet Cherry Cultivar‘Miquan’
PAN Fengrong*,ZHENG Wei,LI Yutao,XIA Guofang,XIAO Min,ZHAO Baixia,ZHAO Hui,and LIU Hongxia
2019 Vol. 46 (9): 1855-1856 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 882KB] ( 112 )
1857 A New Mid-early Maturing Potato Cultivar‘Chuanyu 18’
LI Huapeng1,SHEN Xueshan2,*,WANG Ping3,WANG Ling1,PENG Xiaohe1,LIANG Xiao1,and QU Huijuan3
2019 Vol. 46 (9): 1857-1858 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [ PDF 1127KB] ( 86 )
1859 A New Lilium Cultivar‘Nice Little Girl’
YANG Liping1,FU Yongyao1,*,and LEI Meiyan2
2019 Vol. 46 (9): 1859-1860 [Abstract] ( 79 ) [HTML 1KB] [ PDF 859KB] ( 129 )
1861 A New Malus Crabapple Cultivar‘Hongxia’
SHI Fenghou,LIANG Yuying,and SHEN Yongbao*
2019 Vol. 46 (9): 1861-1862 [Abstract] ( 70 ) [HTML 1KB] [ PDF 3887KB] ( 157 )
1863 A New Crabapple Cultivar‘Datang Tingmei’
SHA Guangli*,HUANG Yue,MA Rongqun,GE Hongjuan,ZHANG Ruifen,SUN Jilu,WANG Zhiyun, and GONG Xianghui
2019 Vol. 46 (9): 1863-1864 [Abstract] ( 51 ) [HTML 1KB] [ PDF 1337KB] ( 183 )
1865 A New Cultivar of Zelkova schneideriana‘Xingfu’
HU Xijun*,JIN Xiaoling,XING Wen,ZENG Yan,and LIU Xiaoling
2019 Vol. 46 (9): 1865-1866 [Abstract] ( 52 ) [HTML 1KB] [ PDF 1348KB] ( 88 )
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信