ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
ISSN 0513-353X   CN 11-1924/S
2019, Vol.46 Num.2   
Published: 25 February 2019

Research Notes
New Cultivars
Research Papers
2019 Vol.46 Issue.2,Published 25 February 2019

 
Research Notes
330 Expression Analysis of Callose Synthase Gene Family in Citrus
PENG Yun,FAN Haifang,LEI Tiangang,HE Yongrui,CHEN Shanchun*,and YAO Lixiao*
2019 Vol. 46 (2): 330-336 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 1025KB] ( 61 )
337 CRISPR/Cas9-mediated Editing of Multiple Sites in the Citrus CsLOB1 Promoter
ZOU Xiuping1,FAN Di2,PENG Aihong1,HE Yongrui1,XU Lanzhen1,LEI Tiangang1,YAO Lixiao1,LI Qiang1,LUO Keming2,*,and CHEN Shanchun1,*
2019 Vol. 46 (2): 337-344 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 1384KB] ( 69 )
345 Establishment and Application of YL-1 High-efficiency Genetic Transformation System in Cabbage(Brassica oleracea L. var. capitata)
CUI Huilin1,2,LI Zhiyuan2,FANG Zhiyuan2,YANG Limei2,ZHUANG Mu2,Lü Honghao2,LIU Yumei2,SONG Jianghua1,*,and ZHANG Yangyong2,*
2019 Vol. 46 (2): 345-355 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 1330KB] ( 35 )
356 Microscopic Observation of the Morphological Development of Basidia and Basidiospores in Agaricus bisporus
ZHAO Jianxia1,2,FENG Weilin2,JIN Qunli2,SHEN Yingyue2,SONG Tingting2,and CAI Weiming2,*
2019 Vol. 46 (2): 356-364 [Abstract] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 3323KB] ( 33 )
365 Screening,Cloning and Expression Patterns Analysis of PsGRASs Associated with Dormancy Release in Tree Peony(Paeonia suffruticosa)
WU Hong,LIU Chunying,FU Xiangmei,GAI Shupeng,and ZHANG Yuxi*
2019 Vol. 46 (2): 365-374 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 1374KB] ( 45 )
375 Petal Volatile Components Among Different Varieties of Rosa rugosa
YAO Chenyang1,2,GE Hong2,WU Hua3,JIA Ruidong2,ZHAO Xin2,Lü Yingmin1,*,and YANG Shuhua2,*
2019 Vol. 46 (2): 375-384 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 772KB] ( 41 )
385 Cloning of CsAIL in Tea Plant and Its Expression Analysis During Winter Dormancy Transition
ZHANG Weifu1,LIU Ying1,3,SUN Lengxue1,WANG Lu1,ZENG Jianming1,YANG Yajun1,WANG Xinchao1,WEI Chaoling2,*,and HAO Xinyuan1,*
2019 Vol. 46 (2): 385-396 [Abstract] ( 19 ) [HTML 1KB] [ PDF 1222KB] ( 51 )
New Cultivars
397 A New Cucumber Cultivar‘Yuefeng’
LIANG Zhaojun,LIN Yu’e*,WANG Rui,HUANG Hexun,WU Tingquan,JIANG Biao,LIU Wenrui,and PENG Qingwu
2019 Vol. 46 (2): 397-398 [Abstract] ( 19 ) [HTML 1KB] [ PDF 3603KB] ( 49 )
399 A New Sweet Osmanthus Cultivar‘Canghuage’
CHEN Bangqing,FU Juan*,MEI Hua,WANG Weiqiong,and YANG Dalian
2019 Vol. 46 (2): 399-400 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 1183KB] ( 51 )
401 A New Lagerstroemia indica Cultivar‘Zijin’
YANG Rutong,WANG Peng,WANG Shuan,LI Linfang,Gao Lulu,and LI Ya*
2019 Vol. 46 (2): 401-402 [Abstract] ( 20 ) [HTML 1KB] [ PDF 1162KB] ( 38 )
403 A New Euscaphis konishii Hayata Cultivar‘Hongbaoshi’
ZHANG Xiaohua1,2,CHEN Zeming1,2,LIANG Wenxian1,2,ZOU Xiaoxing1,2,and HU Yalin1,ZOU Shuangquan1,2,*
2019 Vol. 46 (2): 403-404 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 1560KB] ( 45 )
Research Papers
205 Effect of Different Light Qualities on the Photosynthetic Properties and Ultrastructure of Chloroplast in Senescing Grape Leaves
WANG Haibo,WANG Shuai,WANG Xiaodi,SHI Xiangbin,WANG Zhiqiang,and LIU Fengzhi*
2019 Vol. 46 (2): 205-214 [Abstract] ( 83 ) [HTML 1KB] [ PDF 2753KB] ( 189 )
215 Identification of Potassium Transport Function and Analysis of Interaction Proteins for CsKT1 in Citrus sinensis
WU Juanjuan1,YUAN Ping1,LI Weidong1,LI Xianxin1,2,and KONG Youhan1,*
2019 Vol. 46 (2): 215-226 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 2383KB] ( 88 )
227 Effect of Oxytetracycline on the Expression of Starch and Related Genes in HLB-affected Valencia
YAO Tingshan1,2,ZHOU Yan1,Diann Achor3,and ZHOU Changyong1,2,*
2019 Vol. 46 (2): 227-236 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 3412KB] ( 47 )
237 Fruit Character Diversity Analysis and Numerical Classification of Local Pear Germplasm Resources in Fujian
ZENG Shaomin,CHEN Xiaoming,and HUANG Xinzhong*
2019 Vol. 46 (2): 237-251 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 843KB] ( 57 )
252 The Analysis of ERFs Related to Fruit Ripening in Papaya
CHEN Yongping1,GAO Feng2,SHEN Yanhong3,ZHAO Wanwan4,CHEN Guixin1,*,and WANG Ping4,*
2019 Vol. 46 (2): 252-264 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 2893KB] ( 90 )
265 Proteome Analysis of Response of Vaccinium uligiuosum Seedlings to Low-temperature and Short Photoperiod
WU Fengzhang* and WANG Hexin
2019 Vol. 46 (2): 265-279 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 1369KB] ( 50 )
280 Volatile Compounds in Tomato Fruits Under Different Light Qualities Revealed by Proteomic Analyses
DONG Fei1,WANG Chuanzeng2,SUN Xiudong1, ZHANG Qing3,DONG Yuhui1,WANG Lixia1,and LIU Shiqi1,*
2019 Vol. 46 (2): 280-294 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 868KB] ( 58 )
295 Molecular Cloning and Functional Characterization of UV-B Photoreceptor Gene SmUVR8 in Solanum melongena
ZHANG Junhao,HE Yongjun,ZHOU Lu,LIU Yang,and CHEN Huoying*
2019 Vol. 46 (2): 295-306 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 2735KB] ( 54 )
307 Genetic Analysis of Dominant Locus Involved in Resistance to Turnip mosaic virus by QTL-seq in Chinese Cabbage
LI Guoliang,ZHANG Shujiang,QIAN Wei,LI Fei,ZHANG Shifan,ZHANG Hui,FANG Zhiyuan,and SUN Rifei *
2019 Vol. 46 (2): 307-316 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 820KB] ( 45 )
317 Phenotype Characterization and Genetic Analysis of a Floral Mutant aps in Petunia
ZHOU Qin1,LU Rui1,ZHANG Shuting1,BAO Manzhu1,and LIU Guofeng1,2,*
2019 Vol. 46 (2): 317-329 [Abstract] ( 17 ) [HTML 1KB] [ PDF 3133KB] ( 47 )
ACTA HORTICULTURAE SINICA
“中国园艺学会2019年学术年会”征文通知
Horticultural Plant Journal accepted for indexing in SCIE
Horticultural Plant Journal(《园艺学报》英文刊) 主页迁移通知
《园艺学报》2019年新品种专辑征稿
《Horticultural Plant Journal》被BIOSIS Previews (BP)数据库收录
Horticultural Plant Journal is now indexed in Scopus and CSTPCD.
《Horticultural Plant Journal》2018年被“中国科技核心期刊”数据库收录
《园艺学报》蝉联“百种中国杰出学术期刊”荣誉称号
《园艺学报》被Scopus数据库收录
《园艺学报》12篇论文入选“领跑者5000中国精品科技期刊
《园艺学报》蝉联“百种中国杰出学术期刊”和“中国精品科技期刊”
Horticultural Plant Journal(《园艺学报》英文版)征稿启事
《园艺学报》入选“2016中国国际影响力优秀学术期刊”
《园艺学报》8篇论文入选 2016领跑者5000
《园艺学报》第15次蝉联“百种中国杰出学术期刊”荣誉称号
欢迎订阅《园艺学报》
More>> 
·Beijing University of Agriculture
· Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Shenyang Agricultural University
·College of Horticulture Science and Engineering, Shandong Agricultural University
·College of Horticulture & Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University
·Flower Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Nanjing Agricultural University
·Zhejiang University
·Tianjin Kernel Cucumber Research Institute, Tianjin, China
·The Institute of Vegetables, Tianjin Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Northeast Agricultural University
·School of Life Science, Henan Agricultural University
·College of Horticulture, Northwest A & F University
·Institute of Horticulture Research, Anhui Academy of Agricultural Sciences
More>> 
 
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信