ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
Other articles related with "S 685.99":
403 CAI Neng,QIAO Zhongquan*,WANG Xiaoming*,ZENG Huijie,LI Yongxin,and WANG Xiangying
  A New Lagerstroemia indica Cultiviar‘Caixia’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (2): 403-404 [Abstract] (68) [HTML 1 KB] [PDF 1711 KB] (128)
2901 REN Junjie,ZHU Renyuan,ZHAO Jing,LIU Xianghong,WANG Wenfeng,YIN Lihong,GAO Shengyuan,and LI Ping*
  A New Cultivar of Ornamental Peach‘Honghua Mianhuatang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2901-2902 [Abstract] (28) [HTML 1 KB] [PDF 1315 KB] (69)
2903 SHEN Zhiguo1,2,YUE Changping3,SUN Meng2,YUAN Deyi1,*,and CHENG Jianming2
  A New Cultivar of Chimonanthus praecox‘Yusu 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2903-2904 [Abstract] (30) [HTML 1 KB] [PDF 1103 KB] (68)
2905 ZENG Huijie,WANG Xiaoming*,QIAO Zhongquan*,CAI Neng,LI Yongxin,LIU Sisi,and WANG Xiangying
  A New Lagerstroemia indica Cultivar‘Ziyun’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2905-2906 [Abstract] (28) [HTML 1 KB] [PDF 1353 KB] (59)
2909 ZHOU Qun,ZHANG Wanqi*,QU Xiaoya,WANG Rongsheng,and LIN Yueqi
  A New Bougainvillea Cultivar‘Zhongmin 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2909-2910 [Abstract] (36) [HTML 1 KB] [PDF 1170 KB] (60)
2069 QIAO Zhongquan,WANG Xiaoming,CAI Neng*,ZENG Huijie,WANG Xiangying,and LI Yongxin*
  A New Lagerstroemia indica Cultivar ‘Danxia’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (10): 2069-2070 [Abstract] (66) [HTML 1 KB] [PDF 1716 KB] (157)
1861 SHI Fenghou,LIANG Yuying,and SHEN Yongbao*
  A New Malus Crabapple Cultivar‘Hongxia’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (9): 1861-1862 [Abstract] (72) [HTML 1 KB] [PDF 3887 KB] (167)
1863 SHA Guangli*,HUANG Yue,MA Rongqun,GE Hongjuan,ZHANG Ruifen,SUN Jilu,WANG Zhiyun, and GONG Xianghui
  A New Crabapple Cultivar‘Datang Tingmei’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (9): 1863-1864 [Abstract] (53) [HTML 1 KB] [PDF 1337 KB] (200)
401 YANG Rutong,WANG Peng,WANG Shuan,LI Linfang,Gao Lulu,and LI Ya*
  A New Lagerstroemia indica Cultivar‘Zijin’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (2): 401-402 [Abstract] (100) [HTML 1 KB] [PDF 1162 KB] (266)
2811 HU Dingmeng1,HAN Youji1,XU Jingwei1,*,WANG Lihui2,ZHU Shengxiang3,and DUN Xingjian1
  A New Ornamental Crabapple Cultivar‘Changhui’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2811-2812 [Abstract] (45) [HTML 1 KB] [PDF 1463 KB] (166)
2813 HU Dingmeng1,HAN Youji1,XU Jingwei1,*,WANG Lihui2,DUN Xingjian1,and ZHU Shengxiang3
  A New Late Florescence Cultivar of Ornamental Crabapple‘Changhong’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2813-2814 [Abstract] (31) [HTML 1 KB] [PDF 1361 KB] (175)
2815 ZHANG Lizhen1,*,NIU Wei2,MENG Qiuxia3,and NIU Yu4
  A New Cultivar of Malus spectabilis‘Hongfen Haitang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2815-2816 [Abstract] (55) [HTML 1 KB] [PDF 2015 KB] (186)
2817 ZHANG Lizhen1,*,NIU Wei2,MENG Qiuxia3,and NIU Yu4
  A New Cultivar of Malus spectabilis‘Meizhen Haitang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2817-2818 [Abstract] (64) [HTML 1 KB] [PDF 1708 KB] (181)
2819 HU Dingmeng1,XU Jingwei1,*,DUN Xingjian1,WANG Lihui2,and ZHU Shengxiang3
  A New Cultivar of Ornamental Peach‘Meihui’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2819-2820 [Abstract] (49) [HTML 1 KB] [PDF 1719 KB] (134)
2821 LI Can1,*,WANG Wanhong2,ZHAO Hongjun3,and ZHOU Zifa1
  A New Edible Ornamental Peach Cultivar‘Yuanyang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2821-2822 [Abstract] (53) [HTML 1 KB] [PDF 1282 KB] (154)
2825 ZHANG Fan,WANG Chuanyong,LU Xiaoqing,ZHOU Yanwei,CHEN Hong,LI Naiwei,CAI Xiaolong,and LI Yunlong*
  A New Cultivar of‘Lagerstroemia fauriei No. 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2825-2826 [Abstract] (61) [HTML 1 KB] [PDF 2392 KB] (161)
2153 WU Jiyang,JIAO Yao,YE Yuanjun,JU Yiqian,LIU Tingting,LIANG Xiaohan,CHENG Tangren,WANG Jia,ZHANG Qixiang,and PAN Huitang*
  QTL Mapping and Identification of Candidate Gene for Resistance to Gummy Stem Blight in Cucumis sativus/hystrix Introgression Line‘IL77’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (11): 2153-2163 [Abstract] (82) [HTML 1 KB] [PDF 1580 KB] (309)
1147 ZHANG Mei1,2,LIU Xu3,ZHOU Huilong4,LI Zhenyu1,and YU Shengxiang1,*
  Studies of the Seed Micromorphology of Twenty-nine Species of Hydrangea
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (6): 1147-1159 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 0 KB] (5)
380 ZHOU Ting1,SHEN Xingcheng1,ZHOU Daojian1,FAN Junjun1,ZHAO Mingming1,2,ZHANG Wangxiang1,2,*,and CAO Fuliang1,*
  Advances in the Classification of Crabapple Cultivars
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (2): 380-396 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 773 KB] (813)
1135 JIANG Wenlong1,FAN Junjun1,ZHANG Dandan1,LI Qianhui1,WU Qifei1,SHEN Xingcheng1,and ZHANG Wangxiang1,2,*
  Research on the Characteristics of Different Leaf Positions of Crabapple’s Leaf Color and Elite Germplasm Excavation
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (6): 1135-1145 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 1199 KB] (452)
2825 FANG Wei-chao,ZHU Geng-rui,WANG Li-rong*,CHEN Chang-wen,CAO Ke,WANG Xin-wei,and WANG Xiao-li
  A Low Chilling Requirement and Early Blooming Ornamental Peach Cultivar‘Yinchun’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2825-2826 [Abstract] (87) [HTML 1 KB] [PDF 1468 KB] (364)
1555 ZHOU Xiu-mei,LIU Hui-chao,and LI Bao-yin
  Type and Distribution of Trichomes on the Leaf Epidermis of Elsholtzia stautonii and the Secreting Process of the Glandular Trichomes
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (8): 1555-1565 [Abstract] (80) [HTML 1 KB] [PDF 5732 KB] (576)
609 WANG Shu-an1,WANG Peng2,YANG Ru-tong2,WANG Qing2,LI Lin-fang2,LI Ya2,*,and YIN Zeng-fang1,*
  A New Lagerstroemia indica Cultivar‘Jinhuang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (3): 609-610 [Abstract] (242) [HTML 1 KB] [PDF 1419 KB] (541)
805 Lü De-guo*,DU Guo-dong,QIN Si-jun,MA Huai-yu,and LIU Guo-cheng
  A New Malus Crabapple Cultivar‘Phoenix’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (4): 805-806 [Abstract] (479) [HTML 1 KB] [PDF 537 KB] (601)
401 SONG Ting-ting,ZHANG Jie,TIAN Ji,LU Yan-fen,and YAO Yun-cong
  A New Malus Crabapple Cultivar‘Qianquan’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (2): 401-402 [Abstract] (376) [HTML 1 KB] [PDF 172 KB] (529)
1755 YAO Qing-ju*,ZHU Hong-wu,REN Quan-jin,YANG Jun,and GU Yong-hua
  ‘Hongyun’,a New Intergeneric Hybrid Between Sinocalycanthus chinensis and Calycanthus floridus
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (8): 1755-1756 [Abstract] (480) [HTML 1 KB] [PDF 182 KB] (811)
713 ZHANG Wang-xiang*,WEI Hong-liang,JIANG Zhi-hua,CAO Fu-liang,and TANG Geng-guo
  Studies on Flowering Phenological Characteristics of Ornamental Crabapple Cultivar Group
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (4): 713-725 [Abstract] (696) [HTML 1 KB] [PDF 372 KB] (1384)
1795 WANG Jin-Feng, LIU Xin-Hong, CHEN Zhuo-Mei
  Research Progress in Breeding of Lagerstroemia Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2013 Vol.40 (9): 1795-1804 [Abstract] (716) [HTML 1 KB] [PDF 293 KB] (2175)
505 ZHANG Wang-Xiang, JIANG Zhi-Hua, QIU Liang, WEI Hong-Liang, CAO Fu-Liang
  Studies on Sequence Dynamic Distribution Pattern of Flower Color
Parameters of Ornamental Crabapple
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2013 Vol.40 (3): 505-514 [Abstract] (1174) [HTML 1 KB] [PDF 492 KB] (1877)
401 SHI Feng-Hou, SHEN Yong-Bao
  A New Malus Ornamental Crabapple Cultivar‘Hongying’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2013 Vol.40 (2): 401-402 [Abstract] (847) [HTML 1 KB] [PDF 215 KB] (780)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 43 records
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信