ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
Other articles related with "S 682.2":
1126 XU Junxu1,LI Qingzhu1,LI Ye2,YANG Liuyan1,LI Xin1,WANG Zhen1,and ZHANG Yongchun1,*
  Differential Expression of Genes Related to Endogenous Hormone During Bulb Development in Lycoris radiata
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (6): 1126-1140 [Abstract] (59) [HTML 1 KB] [PDF 3477 KB] (104)
907 YU Bo1,HUANG Lili1,ZHU Yu2,ZHU Genfa1,and SUN Yingbo1,*
  Induction of Embryogenic Calli from Immature Pedicels and Efficient Plant Regeneration of Hippeastrum
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (5): 907-915 [Abstract] (54) [HTML 1 KB] [PDF 2757 KB] (118)
769 LIANG Qiaolan*,WEI Liexin,XU Bingliang,ZHANG Shuwu,and HAN Liang
  Effect of the Trichoderma atroviride T2 Proteinaceous TraT2A Induction Treatment on Photoresponsive and Fluorescent Characteristics of Lily Leaves inoculated Botrytis cinerea
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (4): 769-778 [Abstract] (35) [HTML 1 KB] [PDF 3378 KB] (70)
609 ZENG Feng1,TAN Guangwen1,LIU Xiaozhou1,WANG Yongqi1,ZHAO Yangyang1,LUO Shuai1,SUN Huaizhi3,and LIU Nian2,*
  A New Curcuma Cultivar‘Hongyu’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (3): 609-610 [Abstract] (59) [HTML 1 KB] [PDF 2527 KB] (146)
301 WANG Chunxia,ZHANG Mengdi,WANG Jinxia,WANG Zhiping,and SUN Hongmei
  Establishment of an Efficient Regeneration System in Hippeastrum vittatum with Plantlet Leaves
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (2): 301-309 [Abstract] (81) [HTML 1 KB] [PDF 1498 KB] (223)
2865 DENG Sha1,2,CAO Xueying3,4,ZHENG Feng1,ZHANG Wenxin3,4,ZHOU Shiming3,4,ZHANG Bieyu3,4,ZHANG Jinlong3,4,FANG Lin1,LI Lin1,WU Kunlin1,and ZENG Songjun1,5,*
  A New Hippeastrum Cultivar‘Shengyin 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2865-2866 [Abstract] (29) [HTML 1 KB] [PDF 1180 KB] (68)
2867 DENG Sha1,2,ZHANG Wenxin3,4,ZHENG Feng1,CAO Xueying3,4,ZHOU Shiming3,4,ZHANG Bieyu3,4,ZHANG Jinlong3,4,FANG Lin1,LI Lin1,WU Kunlin1,and ZENG Songjun1,5,*
  A New Hippeastrum Cultivar‘Shengyin 2’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2867-2868 [Abstract] (33) [HTML 1 KB] [PDF 2217 KB] (81)
2359 WANG Chunxia,YIN Yue,WANG Zhiping,YAN Rui,Fu Linlan,and SUN Hongmei*
  Effects of Regeneration and Abiotic Stress Tolerance in Polyploid Lilium davidii var. unicolor and Lilium pumilum in Vitro
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (12): 2359-2368 [Abstract] (83) [HTML 1 KB] [PDF 5551 KB] (189)
1999 AI Ye,CHEN Lu,XIE Taixiang,CHEN Juan,LAN Siren,and PENG Donghui*
  Construction of Core Collection of Cymbidium ensifolium Cultivars Based on SSR Fluorescent Markers
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (10): 1999-2008 [Abstract] (72) [HTML 1 KB] [PDF 2558 KB] (200)
1859 YANG Liping1,FU Yongyao1,*,and LEI Meiyan2
  A New Lilium Cultivar‘Nice Little Girl’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (9): 1859-1860 [Abstract] (82) [HTML 1 KB] [PDF 859 KB] (140)
955 CAO Yuwei1,XU Leifeng1,YANG Panpan1,XU Hua1,HE Guoren1,TANG Yuchao1,REN Junfang2,and MING Jun1,*
  Differential Expression of Three R2R3-MYBs Genes Regulating Anthocyanin Pigmentation Patterns in Lilium spp.
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (5): 955-963 [Abstract] (95) [HTML 1 KB] [PDF 4037 KB] (363)
74 ZHANG Xuhong1,2,SUN Meiyu1,LI Jingrui1,WANG Di1,ZHANG Jinzheng1,and SHI Lei1,2,*
  Cloning and Expression Analysis of GA20ox Gene in Lilium Oriental Hybrids‘Sorbonne’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (1): 74-86 [Abstract] (133) [HTML 1 KB] [PDF 2289 KB] (403)
2407 ZENG Huilan,LU Qineng,ZENG Pengyuan,and LI Rungen*
  Identification,Biological Characteristics and Sensitivity of the Causal Pathogen Inducing Leaf Dieback on Lily
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (12): 2407-2416 [Abstract] (99) [HTML 1 KB] [PDF 2928 KB] (434)
1327 WU Jiacheng,WANG Guiqing,Muhammad Anwar,and ZENG Lihui*
  Cloning and Functional Analysis of R2R3-MYB Gene NtMYB5 in Narcissus tazetta var. chinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (7): 1327-1337 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 2842 KB] (376)
1136 SUN Hongmei1,2,*,FU Linlan1,WANG Zhiping1,GAI Meizhu1,and WANG Chunxia1,2
  Polyploidy Induction and Identification of Lilium pumilum and Lilium davidii var. unicolor Based on Somatic Embryogenesis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (6): 1136-1146 [Abstract] (110) [HTML 1 KB] [PDF 4306 KB] (384)
919 LIU Xiaoting1,2,*,WANG Shunli2,*,XUE Jingqi2,XUE Yuqian2,Lü Yingmin1,**,and ZHANG Xiuxin2,**
  Selection of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR in Different Tissue and Organ of Barbadoslily
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (5): 919-930 [Abstract] (179) [HTML 1 KB] [PDF 1067 KB] (502)
702 ZHANG Yiying*,LI Wenqi*,and Lü Yingmin**
  Characterization of Emitted Volatiles and Key Genes in Lilium longiflorum × Asiatic
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (4): 702-716 [Abstract] (160) [HTML 1 KB] [PDF 2129 KB] (435)
784 YANG Panpan1,2,XU Hua2,XU Leifeng2,TANG Yuchao2,HE Guoren2,CAO Yuwei2,YUAN Suxia2,REN Junfang3,and MING Jun1,2,*
  Cloning and Expression Analysis of LlAGO1 in Lilium lancifolium
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (4): 784-794 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 2169 KB] (362)
530 ZHANG Yiping1,2,QU Suping2,YANG Xiumei2,MA Lulin2,XU Feng2,WANG Jihua2,*,and HE Yueqiu1,*
  Proteomics Analysis of Lily Blight Disease-resistant Clones
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (3): 530-541 [Abstract] (157) [HTML 1 KB] [PDF 5665 KB] (593)
2399 WANG Weiying,LI Haiming,DAI Yimin,and LIN Jiangbo*
  Research on Construction of Sense and Antisense Plant Expression Vectors of NtPLATZ1 Gene in Narcissus tazetta var. chinensis and Genetic Transformation to Tobacco Plants
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (12): 2399-2407 [Abstract] (147) [HTML 1 KB] [PDF 2005 KB] (398)
2809 LIANG Zhen-xu,NIU Li-xin,LUO Jian-rang,JIN Lei,SI Guo-chen,and ZHANG Yan-long*
  A New Lilium lancifolium Cultivar‘Qinling Juandan’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2809-2810 [Abstract] (78) [HTML 1 KB] [PDF 1077 KB] (354)
2451 LU Jiao-jiao1,3,*,Yan Rui1,*,HE Xiang-shan1,JIN Hong-mei1,WANG Jin-xia1,2,WANG Chun-xia1,2,and SUN Hong-mei1,2,**
  The Embryonic Callus Induction and Somatic Embryogenesis of Hippeastrum vittatum‘Red Lion’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (12): 2451-2460 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 4776 KB] (411)
2065 YUAN Su-xia,LIU Chun,and MING Jun*
  A New Lily Cultivar‘Dandie’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (10): 2065-2066 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 1169 KB] (452)
1834 WANG Hong1,2,GAO Ting-ting1,XIN Hao-yang1,DAI Zhao-xia1,and XI Meng-li1,*
  GISH Analysis of the Progenies from Allotriploid Lily as Female Parent
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (9): 1834-1838 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 1485 KB] (422)
1126 LI Ya-nan1,YUAN Su-xia1,XU Lei-feng1,YANG Pan-pan2,FENG Ya-yan1,Younes Pourbeyrami Hir1,and MING Jun1,*
  The Physiological Response of Lily to NaHCO3 Stress
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (6): 1126-1140 [Abstract] (247) [HTML 1 KB] [PDF 804 KB] (527)
998 JI Wen-jie1,ZHANG Zheng-yao2,and XU Pin-san1,*
  Gene Clone,Prokaryotic Expression of Lily symptomless virus 16 kD Gene and Preparation of Its Polyclonal Antibody
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (5): 998-1004 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 1295 KB] (468)
735 ZHANG Meng,MIAO Ying-jing,LI Yu-fan,and JIA Gui-xia*
  Determination of the Critical Period of Floral Induction for Hybrid Plants Between Lilium × formolongi and Oriental Hybrid Lily
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (4): 735-742 [Abstract] (287) [HTML 1 KB] [PDF 1128 KB] (410)
161 DING An-qi1,*,FENG Ying2,*,ZHU Li-ying1,XU Shi-rong1,QIN Jun1,and PAN Dong-ming1,**
  Cloning and Expression Analysis of Temperature-induced Lipocalin in Narcissus tazetta var. chinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (1): 161-167 [Abstract] (199) [HTML 1 KB] [PDF 540 KB] (618)
2953 ZHANG Chao-jun1,CHEN Zhi-lin1,*,WU Qing-qing1,SHI Le-juan1,and ZHENG Si-xiang2
  A New Lilium Cultivar‘Red Feather’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (S2): 2953-2954 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 164 KB] (523)
2955 ZHANG Chao-jun1,CHEN Zhi-lin1,*,LI Wei2,WU Qing-qing1,SHI Le-juan1,and ZHENG Si-xiang3
  A New Lilium Cultivar‘Storm’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (S2): 2955-2956 [Abstract] (112) [HTML 1 KB] [PDF 150 KB] (368)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 128 records
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信