ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
Other articles related with "S 571.1":
1141 WANG Pengjie,CAO Hongli,CHEN Dan,CHEN Di,CHEN Guixin,YNAG Jiangfan,and YE Naixing*
  Cloning and Expression Analysis of Fatty Acid Desaturase Family Genes in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (6): 1141-1152 [Abstract] (59) [HTML 1 KB] [PDF 2124 KB] (149)
927 JIAO Long1,2,BIAN Lei1,LUO Zongxiu1,LI Zhaoqun1,XIN Zhaojun1,XIU Chunli1,CAI Xiaoming1,*,and CHEN Zongmao1,*
  Comparison of Tea Plant Volatiles Exogenously Induced by Jasmonates or Salicylates Elicitors
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (5): 927-938 [Abstract] (49) [HTML 1 KB] [PDF 1438 KB] (134)
983 LIU Jingyu*,TENG Ruimin*,LI Hui,LIU Hao,and ZHUANG Jing**
  Cloning and Expression Analysis under Abiotic Stress of the DHAR Gene in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (5): 983-994 [Abstract] (67) [HTML 1 KB] [PDF 1858 KB] (158)
517 XIONG Fei1,2,LU Qinhua1,FANG Wanping2,YANG Yajun1,WANG Xinchao1,ZHU Xujun2,*,and WANG Yuchun1,*
  Genome-wide Identification and Expression Analyses of PAL Genes Under Biotic and Abiotic Stress in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (3): 517-528 [Abstract] (115) [HTML 1 KB] [PDF 1763 KB] (267)
2929 YANG Chun,CHEN Juan,GUO Yan,LI Yan,QIAO Dahe,and CHEN Zhengwu*
  A New High-yield and High-quality Tea Cultivar‘Qiancha 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2929-2930 [Abstract] (31) [HTML 1 KB] [PDF 1573 KB] (75)
2369 WEN Beibei1,LUO Yong1,LIU Dongmin1,ZHANG Xiangna1,LI Juan1,2,3,WANG Yingzi1,2,3,WANG Kunbo1,2,3,*,and HUANG Jian’an1,2,3,*
  Identification and Expression Profiling Analysis of TCP Family Genes Involved in Growth and Development in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (12): 2369-2382 [Abstract] (98) [HTML 1 KB] [PDF 4145 KB] (176)
2021 ZHOU Qiying1,HAN Yuehua2,ZHU Yue1,CHEN Sai1,LI Xianwen1,PENG Bo1,and YUAN Hongyu1,*
  Genome-Wide Identification,Classification and Expression Analysis of TCP Gene Family in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (10): 2021-2036 [Abstract] (86) [HTML 1 KB] [PDF 2775 KB] (264)
385 ZHANG Weifu1,LIU Ying1,3,SUN Lengxue1,WANG Lu1,ZENG Jianming1,YANG Yajun1,WANG Xinchao1,WEI Chaoling2,*,and HAO Xinyuan1,*
  Cloning of CsAIL in Tea Plant and Its Expression Analysis During Winter Dormancy Transition
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (2): 385-396 [Abstract] (114) [HTML 1 KB] [PDF 1222 KB] (332)
96 LIU Hao,WANG Wenli,TENG Ruimin,LI Hui,WANG Yu,WANG Yongxin,and ZHUANG Jing*
  Cloning and Profiles Analysis of CsCIPK Gene from Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (1): 96- [Abstract] (120) [HTML 1 KB] [PDF 3252 KB] (382)
1160 CHEN Jiangfei1,GAO Tong1,WAN Siqing1,ZHANG Yongheng1,ZHOU Tianshan1,YU Youben1,YANG Yajun1,2,XIAO Bin1,*,and WANG Weidong1,*
  Cloning and Expression Analysis of Small Heat Shock Protein Genes CsHSP22.4,CsHSP27.4,CsHSP17.5 and CsHSP25.2 in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (6): 1160-1172 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 2853 KB] (436)
321 ZHANG Jingjing,QIAN Wenjun,HAO Xinyuan,WANG Lu,DING Changqing,YAO Lina,WANG Xinchao,and ZENG Jianming*
  Cloning and Expression Analysis of CsSULTR3.1 Implicated in Sulfate and Selenate Treatments in Tea Plant(Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (2): 321-332 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 7012 KB] (375)
1759 TANG Dandan,LIU Meiya*,FAN Kai,and RUAN Jianyun*
  Research Progress of Nitrogen Utilization and Assimilation in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (9): 1759-1771 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 873 KB] (571)
1198 WANG Qiongqiong2,3,4,XUE Zhihui1,2,3,4,LIN Weidong2,3,4,CHEN Zhidan1,2,4,and SUN Weijiang1,2,3,4,*
  Study of Accumulation and Distribution of the Rare Earth Elements in Different Tea Cultivars
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (6): 1198-1206 [Abstract] (300) [HTML 1 KB] [PDF 697 KB] (394)
2835 ZHOU Fu-yu1,LIU Sheng-chuan1,LIU Zheng-rong2,ZHOU Guo-lan1,and YAN Dong-hai1,*
  A New Tea Plant Cultivar‘Shiqian Taicha’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2835-2836 [Abstract] (80) [HTML 1 KB] [PDF 1260 KB] (448)
2837 LIU Sheng-chuan1,YAN Dong-hai1,ZHOU Guo-lan1,YANG Jin-biao2,HU Jia-qin2,and ZHOU Fu-yu1,*
  A New Tea Plant Cultivar‘Guiding Niaowangzhong’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2837-2838 [Abstract] (72) [HTML 1 KB] [PDF 1355 KB] (384)
1791 FANG Kai-xing,JIANG Xiao-hui,and WU Hua-ling *
  Research Progress on Theanine Metabolism and Its Content Breeding in Tea
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (9): 1791-1802 [Abstract] (192) [HTML 1 KB] [PDF 830 KB] (531)
1348 ZHANG Fen,WANG Li-yuan,CHENG Hao*,WEI Kang,HU Juan,ZHANG Cheng-cai,LIU Yuan,WU Li-yun,and LI Hai-lin
  Molecular Cloning and Expression Analysis of Nitrite Reductase Gene CsNiR in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (7): 1348-1356 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 2054 KB] (851)
2977 HUANG Hua-lin,HE Yu-mei,QIAO Xiao-yan,WU Hua-ling,YAN Chang-yu,LI Bo,and LI Jia-xian*
  A New Tea Cultivar‘Hongyan 13’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (S2): 2977-2978 [Abstract] (93) [HTML 1 KB] [PDF 168 KB] (609)
2306 HU Yu-rong1,YUE Chuan1,ZHOU Chao2,HUANG Yu-ting1,CAO Hong-li1,HAO Xin-yuan1,WANG
  Cloning and Expression Analysis of Sulfate Transporter CsSUL3.5 Gene in#br# Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (11): 2306-2314 [Abstract] (281) [HTML 1 KB] [PDF 582 KB] (635)
1606 HAN Xing-Jie, XU Ling-Ling, LIAO Liang, LI Tong-Jian, DENG Hui-Sheng, FAN Qi-Shui
  Cloning and Expression Analysis of LEAFY Orthologs from Tea
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (8): 1606-1616 [Abstract] (242) [HTML 1 KB] [PDF 1007 KB] (710)
95 WANG Ming-Le, WANG Wei-Dong, ZHAO Zhen, LI Xing-Hui
  Molecular Cloning,Subcellular Localization and Expression Analysis of NADPH Oxidase Gene from Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (1): 95-103 [Abstract] (462) [HTML 1 KB] [PDF 842 KB] (1202)
2465 WANG Wei-Dong, SHU Zai-Fa, DU Yu-Lin, LI Xing-Hui, WANG Yu-Hua
  Cloning and Expression Analysis of Ornithine-δ-aminotransferase Gene Csδ-OAT in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (12): 2465-2473 [Abstract] (278) [HTML 1 KB] [PDF 498 KB] (639)
2291 HU Jing-Yan, ZHU Xu-Jun, WANG Wei-Dong, WANG Ming-Le, YIN Ying, LI Xing-Hui
  Cloning and Expression Analysis of CsSPMS in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (11): 2291-2298 [Abstract] (361) [HTML 1 KB] [PDF 997 KB] (911)
2094 LIU Jing-Jing, WANG Fu-Min, LIU Guo-Feng, HE Zhi-Rong, YANG Hua, WEI Chao-Ling, WAN Xiao-Chun, WEI Shu
  Correlation Between Spatiotemporal Profiles of Volatile Terpenoids and Relevant Terpenoid Synthase Gene Expression in Camellia sinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (10): 2094-2106 [Abstract] (537) [HTML 1 KB] [PDF 500 KB] (1824)
746 ZHOU Lin,CHEN Xuan,WANG Yu-hua,ZHU Xu-jun,LI Xing-hui,and FANG Wan-ping*
  Effect of Harpin on Physiological Characteristics of Tea Plant Under Cold Stress
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (4): 746-754 [Abstract] (502) [HTML 1 KB] [PDF 616 KB] (1253)
1961 YIN Ying,ZHANG Yue,HU Jing-yan,ZHOU Lin,WANG Ming-le,FANG Wan-ping*,and LI Xing-hui*
  Subcellular Localization and Expression Analysis of CsICE Transcription Factor Related to Cold Stress in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2013 Vol.40 (10): 1961-1969 [Abstract] (638) [HTML 1 KB] [PDF 469 KB] (1628)
981 ZHOU Chen-Yang, JIN Ji-Qiang, MA Chun-Lei, YAO Ming-Zhe, CHEN Liang
  Nucleotide acid diversity of Inosine-5'-monophosphate Dehydrogenase Gene and Association Analysis of the Gene with Caffeine Content in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2013 Vol.40 (5): 981- [Abstract] (6559) [HTML 1 KB] [PDF 712 KB] (1746)
1341 SHI Hui, WANG Yu, YANG Lu-Cheng, DING Zhao-Tang
  Analysis of Codon Bias of the Cold Regulated Transcription Factor ICE1 in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2012 Vol.39 (7): 1341- [Abstract] (1343) [HTML 1 KB] [PDF 220 KB] (1286)
1423 YANG Zhong-Xing, YE Li-Fa, FANG Wan-Ping, LI Hao-Yu, ZHANG Zhong-Xin, RUAN Xu, ZHANG Chao-Yang, YANG Da-Qiang, YU Shi-Fu, LI Xing-Hui
  A New Tea Cultivar‘Chawan 3’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2012 Vol.39 (7): 1423- [Abstract] (1065) [HTML 1 KB] [PDF 159 KB] (758)
333 WANG Xin-Chao, MA Chun-Lei, YANG Ya-Jun, JIN Ji-Qiang, MA Jian-Qiang, CAO Hong-Li
  cDNA Cloning and Expression Analysis of Cyclin-dependent Kinase (CsCDK)Gene in Tea Plant
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2012 Vol.39 (2): 333-342 [Abstract] (2577) [HTML 1 KB] [PDF 1374 KB] (1647)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 41 records
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信